ونوس (ریم بسته)
نگین
کیهان22
کیهان 18
ستاره26
ستاره22
ستاره18
اطلس
کسری